Organizacija računara

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa organiazcijom rada računara te razumevanju rada i organizacije
računarskog sistema. Studenti treba da savladaju problematiku brojnih sistema, predstavljanja brojeva u
računaru, organizaciju funkcija računara kao celine kao i organizaciju komponenti računarskog sistema
kao i trendove razvoja računara.
Po završetku kursa, student ima znanja o osnovnim pojmovima iz područja organizacije računara kao
osnovu jezgre računarstva, evolutivne tokove razvoja računara, da ima uvid u primenu načina obrade
podataka na digitalnim računarima, organiazciju komponenti i načine međusobnog povezivanja
komponenti računarskog sistema.

Teorijska nastava

Uvod u računare i računarske sisteme. Evolucija i razvojni trendovi u računarstvu. Istorijat razvoja
informacionih tehnologija. Brojčani sistemi. Zapis podataka u računaru. Zapis brojeva u fiksnom zarezu.
Zapis celih brojeva. Zapis binarno kodiranih dekadnih brojeva. Zapis brojeva u pokretnom zarezu.
Standardi za zapis brojeva u pokretnom zarezu. Aritmetičke operacije sa brojevima u fiksnom i
pokretnom zarezu. Algoritmi izvođenja aritmetičkih operacija. Zapis brojeva pomoću ostataka i
označenih logaritama. Zapis nenumeričkih podataka. Logičke osnove obrade podataka. Fon Nojmanova
mašina. Principi funkcionisanja digitalnih računara. Tok podataka u računaru. Mikroprocesori.
Skupovi procesorskih instrukcija. Magistrale. Keš memorija. Unutrašnja memorija. Spoljašnja
memorija. Ulazno/izlazni uređaji. Otkrivanje i korekcija grešaka. Višeprocesorski sistemi i sistemi sa
više jezgara.

Praktična nastava

Računarska aritmetika. Centralni procesor. Skup instrukcija. Tipovi magistrala, sinhrona i asinhrona
magistrala, operacije, arbitraža, primeri. Unutrašnja memorija: vrste, karakteristike, hijerarhija,
implementacija, preplitanje, povezivanje. Keš: namena, principi, vrste preslikavanja, politike pisanja i
zamenjivanja, unapređenja. Povezivanje sa ulazno-izlaznim uređajima: principi, tehnike, kontroleri, DMA,
sistem prekida, primeri. Simbolički mašinski jezik. Prevođenje, učitavanje i izvršavanje programa.
Dijagnostički alati i dijagnostičke procedure. Ispitivanje performansi računara. Instalacija,
optimizacija i nadogradnja operativnih sistema.

2901-organizacija-racunara