Поетике фотографске уметности

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти конципирају и изведу серије фотографија на (понаособ) изабранe или задате темe. Циљ је остварење (тражење и успостављање) ауторских метода у медију фотографије, и то на трагу савремених уметничких пракси. Циљ је изналажење целисходне везу између снимања, обраде, класификовања, презентације и дистрибуције фотографија, а према индивидуалним начинима рада.

Исход предмета

Студенти утврђују лекције из теорије фотографије и утврђују начела фотографске праксе. Оспособљавају се за конципирање и поређење фотограских метода. Науче да управљују процесом фотографисања. Науче да фотографију одреде према институцији уметности. Реализују амбијенталне поставке које су најближе контексту савремене уметности. Креирају графичке и интерактивне презентације фотографија (уводе се у проблематику дигиталне дистрибуције).

Садржај предмета

Теоријска настава

Настава почива на расправи поетика савремене уметности. Анализирају се односи фотографије, ликовне уметности, филма и књижевности. Анализирају се проблеми штампе и поставке фотографија (веза фотографске и амбијенталне уметности). Анализирају се начини графичког и мултимедијалног представљања фотографија (фотографија спрам графичког обликовања и веб дизајна).

Практична настава

Кроз практичне вежбе студенти уче како да дефинишу опсег интересовања (тему) те како да утврде сувисле интервале, поступке и алате фотографисања. Посебно, утврђују, упоређују и критикују начине обраде и поставке фотографија.

1 thought on “Поетике фотографске уметности”

Comments are closed.