Право и интелектуална својина

Појам, правна природа и однос права интлектуалне својине са другим гранама права. Извори права интелектуалне својине. Права интелектуалне својине као елемент корпоративног управљања, њихова економска вредност и утицај глобализације на њихов даљи развој. Појам, настанак и историјски развој ауторског права. Појам, услови заштите и врсте ауторских дела. Заштита рачунарских програма и база података. Лица која уживају ауторскоправну заштиту. Садржина ауторског субјективног права. Ограничења имовинских права аутора. Трајање ауторског права.  Пренос ауторског субјективног права.  Ауторски уговори. Остваривање ауторског и сродних права. Појам и врсте сродних права. Однос сродних права са ауторским правом. Заштита ауторског и сродних права. Врсте сродних права. Међународне конвенције о ауторском и сродним правима. Заштита ауторског и сродних права у Европској унији. Појам и историјски развој проналазачког права. Појам проналаска. Појам и врсте патената. Субјекти заштите у патентном праву.  Поступак за признање патента.  Стицање и садржина права на патент.  Ограничења патентног права. Трајање, престанак и поново успостављање права на патент. Пренос права на патент. Право знакова разликовања. Појам и врсте жига. Поступак заштите жига и садржина права на жиг. Појам и правна заштита ознаке географског порекла. Појам и правна заштита дизајна. Појам и извори права конкуренције. Нелојална конкуренција. Рестриктивни споразуми. Злоупотреба доминантног положаја. Концентрације. Спровођење политике конкуренције. Комисија за заштиту конкуренције.

3010-pravo-i-intelektualna-svojina