Пројектовање ентеријера

Циљ и исход предмета

Студенти треба да овладају пројектовањем ентеријера (циљ је да развију знања стечена на основним студијама, те да се оспособе за тимски и интердисциплинаран рад). Треба да науче фазе пројектовања, односно да се оспособе за учешће у изради пројектне документације. Студенти утврђују или надграђују знања о концепцијама и поступцима пројектовања ентеријера. Сзанају савремене технологије и материјале. Оспособљавају се за интердициплинаран и тимски рад на пословима пројектовања ентеријера, тј. за суделовање у писању пројектних елабората.

Теоријска настава

Тенденције у савременом дизајну ентеријера; Архитектура и ентеријер; Пројектовање ентеријера као интердисциплинарна пракса; Тимски рад на изради пројекта (сарадња са инжењерима грађевине, архитектама, итд); Примена технологија у мултифункционалним ентеријерима; Подељене просторне зоне као амбијенти у једној целини; Дизајнер-пројектант као Project manager; Окупљање тима, спецификација ресурса и подела одговорности; Пројектовање у односу на финансијска и временска ограничења, те законске одредбе. Врсте техничке документације (IDR, IDP, PZI, итд).

Практична настава

Рад на пројектном задатку. Израда елабората са комплетном пројектном документацијом (текстуалним описима, техничким и графичким прилозима, итд). Пројекција трошкова радова и израда Гантовог дијаграма за управљање временом.

5746-projektovanje-enterijera