Пројектовање информационих система

Циљ и исход предмета

Упутити студенте у алтернативне, класичне и новије, технике анализе организационог система, моделовања података и моделовања пословних процеса. Студент је у стању да за потребе реалног пројектовања информационог система критички одабере најадакватније технике и обједини их у примени. Како је сваки информациони систем јединствен, тако и примена техника у његовом пројектовању захтева пажљиву анализу система и синтезу одабраних техника, што је студент у стању да изврши.

Теоријска настава

Основни појмови и дефиниције у домену пројектовања информационих система. Развојни процеси у животном циклусу информационих система. Инжењеринг и реинжењеринг информационих система. Стратешко планирање развоја и изградње информационих система. Анализа система – методе, технике и алати – критичан преглед развоја приступа пројектовању информационих система и алтернативних методологија. Управљање развојем информационих система у зависности од избора методолошког приступа у пројектовању. Пример објектно оријентисаног приступа. Модели релационих база и складишта података. Трансакциони и димензионо моделовање података. Библиотеке образаца пословних процеса. Употреба складишта података. Управљање пројектима чији је ток опредељен применом комбинованих и агилних методолошких приступа. Документовање информационих система. Управљање пост-пројектним активностима усмереним ка развоју и унапређењу информационих система. Студије случаја пројеката информационих система.

Практична настава

Задатак студента на практичној настави је да примени одабране приступе пројектовању информационих система на реалном примеру из окружења. При томе треба да синтетизује аспекте различитих приступа, те да се критички осврне на алтернативе и могућности одржавања и развоја пројектованог информационог система.

3000-projektovanje-informacionih-sistema