Рачунарске комуникације

Циљ и исход предмета

Изучавање савремених рачунарских мрежа са интернетом у фокусу, укључујући протоколе TCP/IP скупа
протокола.
По завршетку курса, студент има основна знања о функционисању рачунарских мрежа. Надаље, разуме
појам протокола у рачунарским мрежама, и њихову реализацију по слојевима. Оспособљен је за
пројектовање и имплементацију Ethernet мреже и умрежавање рачунара. Уме да открије проблеме у
функционисању Ethernet мреже и тестира њене перформансе.

Теоријска настава

Основни концепти умрежавања. Најважније примене рачунарских мрежа. Мрежни софтвер: хијерархија
протокола, однос протокола и сервиса. OSI референтни модел. TCP/IP референтни модел. Апликациони
слој: DNS. E-mail: архитектура и сервис, формати и трансфер порука; HTTP и FTP. Транспортни слој: TCP и
UDP протокол. Мрежни слој. Сервиси мрежног слоја: виртуелна кола и кола датаграма. Алгоритми
рутирања. Алгоритми за контролу загушења. IP протокол. Слој за приступ медијуму: проблем алокације
канала и вишеструког приступа у мрежама. Најважнији протоколи за контролу вишеструког приступа:
протокол са детекцијом носиоца, протоколи за избегавање колизије, WLAN протоколи. Ethernet: систем
каблова, ethernet особине, комутирани ethernet, брзи eтethernet, гигабит ethernet.

Практична настава

На вежбама се у окружењу Wireshark разматрају протоколи у рачунарским мрежама: HTTP, DNS, IP,
Ethernet. Студенти самостално програмирају једноставне мрежне апликације. Студенти израђују пројекат
локалне мреже хипотетичке организације, праве планове каблирања, распореда IP адреса.

2912-racunarske-komunikacije