Softver namenskih sistema

Cilj i ishod predmeta

Sticanje osnovnih znanja i ovladavanje praktičnim veštinama u razvoju softvera za namenske računarske sisteme. Student je osposobljen da projektuje, implementira, testira i analizira performanse softvera namenskog sistema.

Teorijska nastava

Faze u razvoju softvera namenskih sistema. Arhitektura softvera namenskih sistema. Pregled razvojnih okruženja i alata u oblasti namenskih sistema. Osnovne razlike između softvera namenskih sistema i aplikativnog softvera. Softverska arhitektura za namenske sisteme. Pregled različitih vrsta hardvera namenskih sistema i njihova ograničenja sa aspekta razvoja softvera. Analiza performanski namenskih sistema. Metode i principi testiranja namenskog softvera. Optimizacija performansi prema ograničenjima hardvera. Projektovanje memorijskog sistema i kako on utiče na projektovanje softvera i karakteristike celog sistema. Hardversko/softverske celine za sisteme sa jednom magistralom. Softverska podrška za rad u realnom vremenu. Razvoj drajvera uređaja. Izvori grešaka koji potiču iz softvera. Funkcionisanje jedinice upravljanja. Potrošnja energije memorijskog sistema. Upravljanje napajanjem na sistemskom nivou. Osnovi implementacije konkurentnog procesiranja za namenske sisteme.

Praktična nastava

Analiza hardverskih karakteristika izabranog namenskog sistema. Vežba pojektovanja softverske arhitekture sa hardverskim ograničenjima na izabranom ilustrativnom primeru. Implementacija komponenti softvera namenskog sistema. Povezivanje komponenti. Testiranje performansi implementiranog softvera. Diskusija o mogućoj optimizaciji softvera. Primena principa konkurentnog procesiranja.

5752-softver-namenskih-sistema