Управљање знањем

Циљ и исход предмета

Предмет има за циљ да студенте упозна са савременим методама, софтверским концептима и алатима за управљања токовима знања у организацији. Студент је овладао методама, концептима и софтверским алатима за управљање знањем у организацији. Студент је компентентан да у даљем образовању и раду у реалном окружењу анализира и креира решења користећи најсавременије методе и софтверске алате за управљање знањем.

Теоријска настава

Подаци, информације и знање. Знање и његова функција у друштву. Дефиниција знања о одређеном домену као скуп података и њихове семантике. Метаподаци као средство за опис семантике података. Организација метаподатака у речнике и онтологије. Одвојено памћење података и метаподатака: релациони модел. Заједничко памћење података и метаподатака: XML, сематички веб, објектни и документ модели. Представљање знања у NoSQL базама података. Пресликавање семантике података и процеса при повезивању информационих система различитих предузећа. Откривање знања у подацима и пословна аналитика. Мапе знања и визуелизација. Управљање знањем у организацијама. Знање о организацији у ERP системима. Системи за подршку одлучивању. Документациони и workflow информациони системи. Сарадња и размена знања: Groupware. Организација знања о потрошачима – CRM системи. Интранет портали за меморисање и претраживање знања: Wiki. Организационо учење. Портали за е-учење. Вредносне мреже и интелектуални капитал организације.

Практична настава

Анализа могућности алата за управљање знањем: интеграција, претраживање, оганизација садржаја, дистрибуција знања, класификација информација, дозвола приступа, систем извештавања, скалабилност. Чување и приступање знању. Складишта података. Системи за управљање базама података. Семантичко мапирање. Data mining и OLAP коцке. Презентациони алати. Системи за подршку у одлучивању. Интелигентни агенти. Групно уређивање и објављивање докумената. Системи за управљање садржајима. Системи за управљање документима. Алати за заједнички рад. Groupware системи алати за комуникацију и колаборацију. Друштвене мреже. Примери алата отвореног кода.

5754-upravljanje-znanjem