Увод у програмирање

Циљ и исход предмета

Стицање општих знања и практичних вештина из програмирања.
Студент разуме све најважније концепте процедуралног програмирања и уме да их примени, способан је да
осмисли и имплементира једноставније алгоритме и да користи основне структуре података у програмима за
командну линију.

Теоријска настава

Основни појмови програмирања: програмски језик, алгоритам, комaнда, изворни код, компајлирање,
окружење за извршавање програма. Представљање података у рачунару, бројевни системи, представљање
карактера (ASCII табела) и реалних бројева. Читање са системског улаза и испис на системски излаз. Прости
типови података и променљиве. Operaције над подацима – аритметичке, битовне, релационе, логичке.
Контрола тока програма – гранања и петље. Функције и опсег видљивости променљивих. Рекурзија и њена
примена у задацима. Сложенији типови података – низови, стрингови и структуре. Показивачи и управљање
меморијом. Динамичке структуре података – листе и бинарна стабла. Рад са фајловима.

Практична настава

Упазнавање са окружењем за имплементацију програма. Имплементација програма са секвенцијалним
извршавањем команди уз читање података са системског улаза и испис на системски излаз. Илустрација
коришћења различитих типова података и операција над њима. Коришћење разних уграђених функција,
писање нових функција. Имплементација програма са различитим варијантама гранања – if, switch, тернарни
условни оператор. Програми који користе петље. Илустрација различитих врста петљи (for, while, do-while)
на примерима задатака. Угњеждене петље. Примери програма који користе рекурзију. Програми са
низовима. Рад са стринговима као низовима и коришћење уграђених функција над стринговима.
Илустрација примера са показивачима. Рад са низовима и стринговима преко показивача. Задаци са
једноструко повезаном листом, имплементација операција над листом на два начина – итеративно и
рекурзивно. Задаци који користе уређено бинарно стабло. Имплементација операција над уређеним
бинарним стаблом на рекурзиван и итеративан начин. Читање из фајла и упис у фајл. Учитавање података из
фајла у динамичку структуру података и обрада тих података преко операција над структуром.

2933-uvod-u-programiranje