Вишебрзинска обрада сигнала

Циљ и исход предмета

Основе вишебрзинске обраде сигнала као кључне области обраде сигнала за синтезу различитих дигиталних система са разним применама. Проучава се дизајн и имплементација дигиталних филтара за децимацију и интерполацију, банке филтара, и полиномијални дигитални филтри. Кандидат је у стању да пројектује дигиталне системе за различите примене у разним областима дигиталне обраде сигнала, и инжењерства. Студенти разумеју и примењују напредне методе пројектовања дигиталних филтара. Кандидати разумеју и у стању су да анализирају напредне филтарске структуре .

Теоријска настава

Основи вишебрзинске обраде сигнала. Дизајн и реализација ефикасних система за децимацију и интерполацију. Системи за децимацију и интерполацију засновани на IIR филтрима. Системи за децимацију и интерполацију засновани на FIR филтрима. Дизајнирање FIR филтара коришћењем специјалних алгоритама. Децимација и интерполација у више етапа. Полиномијална интерполација и њене примене у дигиталној обради сигнала. Пројектовање полиномијалних дигиталних филтара. Вишебрзинске банке филтара, укључујући и Wavelet банке филтара. Пројектовање банака филтара. Неуниформне банке филтара. Примери примене вишебрзинске обраде сигнала у системима софверског радија, у дигиталним радио пријемницима и другим областима инжењерства.

Студијски истраживачки рад

Примена софтверских пакета GNU Octave, Matlab за анализу и пројектовање дигиталних филтара. Представљање система софтверски. Пројектовање IIR филтара уз помоћ рачунара. Пројектовање FIR филтара уз помоћ рачунара. Примена дискретних филтара у задатим ситуацијама. Кроз студијски истраживачки рад студент, проучавајући научне часописе и осталу литературу самостално продубљује градиво са предавања. Уз рад са наставником студент се оспособљава за самостално писање научног рада.

2962-visebrzinska-obrada-signala