Višebrzinska obrada signala

Cilj i ishod predmeta

Osnove višebrzinske obrade signala kao ključne oblasti obrade signala za sintezu različitih digitalnih sistema sa raznim primenama. Proučava se dizajn i implementacija digitalnih filtara za decimaciju i interpolaciju, banke filtara, i polinomijalni digitalni filtri. Kandidat je u stanju da projektuje digitalne sisteme za različite primene u raznim oblastima digitalne obrade signala, i inženjerstva. Studenti razumeju i primenjuju napredne metode projektovanja digitalnih filtara. Kandidati razumeju i u stanju su da analiziraju napredne filtarske strukture .

Teorijska nastava

Osnovi višebrzinske obrade signala. Dizajn i realizacija efikasnih sistema za decimaciju i interpolaciju. Sistemi za decimaciju i interpolaciju zasnovani na IIR filtrima. Sistemi za decimaciju i interpolaciju zasnovani na FIR filtrima. Dizajniranje FIR filtara korišćenjem specijalnih algoritama. Decimacija i interpolacija u više etapa. Polinomijalna interpolacija i njene primene u digitalnoj obradi signala. Projektovanje polinomijalnih digitalnih filtara. Višebrzinske banke filtara, uključujući i Wavelet banke filtara. Projektovanje banaka filtara. Neuniformne banke filtara. Primeri primene višebrzinske obrade signala u sistemima sofverskog radija, u digitalnim radio prijemnicima i drugim oblastima inženjerstva.

Studijski istraživački rad

Primena softverskih paketa GNU Octave, Matlab za analizu i projektovanje digitalnih filtara. Predstavljanje sistema softverski. Projektovanje IIR filtara uz pomoć računara. Projektovanje FIR filtara uz pomoć računara. Primena diskretnih filtara u zadatim situacijama. Kroz studijski istraživački rad student, proučavajući naučne časopise i ostalu literaturu samostalno produbljuje gradivo sa predavanja. Uz rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada.

2962-visebrzinska-obrada-signala