Vizuelizacija podataka

Cilj i ishod predmeta

Senzibilizirati studente na mogućnosti i značaj vizuelizacije podataka. Spremnost na korišćenje vizuelizacije radi prezentovanja proizvoljnih podataka, radi analize podataka i radi vizuelnog rudarenja podataka sa ciljem sintetizovanja novih saznanja. Sposobnost korišćenja jezika R, Javascript-a i alternativnih rešenja otvorenog koda za potrebe vizuelizacije.

Teorijska nastava

Vizuelno rudarenje podataka. Primeri vizuelnog rudarenja podataka. Outlajeri, obrasci, trendovi. Osnovi kreiranja prezentacione grafike pomoću R, nesumnjivog standarda i moćnog alata za razne aplikacije za vizuelizaciju. Mogućnosti Javascript-a u vizuelizaciji. Druga rešenja otvorenog koda. Detaljni i kompletni primeri koda za grafike sa linijama i stubićima, za piramide stanovništva, Lorencove krive, boks plotove, raspršene plotove, vremenske serije, radijalne poligone, gantograme, toplotne mape, bamp grafike, mozaičke i balonske grafike, kartograme, akord-dijagrame, kao i niz različitih vrsta tematskih grafika, a koji mogu biti kreirani pomoću R-ovog osnovnog grafičkog sistema. Vizuelizacija društvenih mreža. Parametri društvene mreže. Alat otvorenog koda Gephi.

Praktična nastava

U R-u i drugim proučavanim alatima studenti vizuelizuju dobijene podatke, kao i podatke koje sami skrejpuju. Studenti porede dobijena rešenja i vežbaju se da procenjuju njihovu upotrebljivost.

1 thought on “Vizuelizacija podataka”

Comments are closed.

5755-vizuelizacija-podataka