Биоинформатика за биологе

Циљ Кратког програма

Обучити полазнике да уз минимална почетна знања из рачунарства, уз скромно или никакво знање из програмирања, постепено али сигурно разумеју суштину употребе рачунарских метода, као и да буду у стању да их имплементирају и примене у биологији.

Исходи Кратког програма

Биоинформатички ресурси појављују се у два вида: алгоритми и базе података (резултати претходних извршавања неких алгоритама). Постоји на хиљаде база података које садрже информације о протеинским секвенцама и структурама, анотацијама гена, еволуцији, лековима, експресионим профилима, комплетним геномима и осталим важним биолошким подацима. С друге стране, развијен је и велики број алгоритама који анализирају ове биолошке податке, а многи од њих бесплатно су доступни биолозима.

Први исход: Ефикасна употреба ових ресурса, на основу основног предзнања о биоинформатици: који алати су на располагању, како их најбоље користити, као и како интерпретирати резултате њиховог извршавања.

Други исход: Нешто веће знање које омогућује да се претпостави шта је могуће постићи, чак и онда када релевантни биоинформатички алати још увек не постоје.

Трећи исход: Највиши ниво знања које даје могућност самосталног креирања биоинформатичких алата који су прилагођени конкретним и специфичним проблемима у биологији.

Опис посла за који се припремају полазници

Примена информационих технологија у биолошким и медицинским истраживањима. Пројектовање, имплементација и употреба рачунарских алата у анализи података у биологији, генетици и фармацији.

Курикулум

Р.Бр. Назив предмета Поље Семестар Број часова ЕСПБ
  Практикум из оперативних система ПМ 1 1+2 4
  Увод у програмирање ПМ 1 1+2 4
  Математика 1 ПМ 1 2+2 6
  Математика 2 ПМ 2 2+1 5
  Алгоритми за биоинформатику ПМ 2 2+2 6
  Машинско учење ПМ 2 2+1 5
Укупно часова активне наставе       300  
Укупно ЕСПБ         30

Сви предмети су обавезни. Један семестар траје 15 недеља.

Методологија рада

 • Методологија наставе комбинује предавања, вежбе, демонстрације (учење кроз примере), као и сарадњу (рад у групама, индивидуално решавање задатака, учење кроз рад, дискусије и сл.).
 • Предвиђено је да настава буде интерактивна, поступна и заснована на практичном раду.
 • Полазници ће у оквиру обуке, морати да ураде и одбране домаће задатке и пројекте.
 • Током извођења наставе вршиће се провере знања (провера претходно обрађеног градива)
 • Провера знања из обрађеног градива вршиће се и током специјалних недеља за проверу знања на студијским програмима (колоквијумске недеље).

Материјали

Сви потребни материјали (књиге, белешке, скрипте) су укључени у цену кратког програма и биће подељени полазницима на почетку програма.

Простор за реализацију и материјално-техничка подршка

За ефикасно и квалитетно извођење наставе на кратком програму студија „Биоинформатика за биологе“, у потпуно су обезбеђени потребни људски, просторни, техничко-технолошки, лабораторијски, рачунарски, библиотечки и други ресурси. Сви ресурси су примерени карактеру студија и броју студената. Квалитет ових ресурса обезбеђује извођење теоријске и практичне наставе на високом и савременом нивоу. Имајући у виду број полазника, за овај КП је резервисана посебна учионица које је комплетно опремљена рачунарима (један полазник/један рачунар), плус један рачунар и пројектор за наставника. Полазници преко ових рачунара имају приступ и серверима високих перформанси (Dell Р910 и Dell Р720) који се налазе на Факултету. Литература потребна за извођење КП (дефинисана у Књизи предмета) у потпуности је обезбеђена и биће подељена појединачно сваком полазнику. Осим тога, постоји и велики број других библиотечких јединица, које стоје на располагању полазницима за савладавање и продубљивање градива предвиђеног наставним програмом.

Право уписа и компетенције полазника

Биолози који су се специјализовали за молекуларну биологију, типично са формалним академским звањем доктора наука.

Процедуре за управљање квалитетом кратког програма

Полазне основе процедура за управљање квалитетом су принципи на којима се заснивају Стандарди Националног савета за високо образовање Републике Србије, искуства сродних домаћих и страних високошколских установа и сопствена искуства у примени Стратегије обезбеђивања квалитета од њене прве имплементације. У циљу праћења и унапређења квалитета Рачунарског факултета у Београду у оквиру стандарда квалитета, заснованих на Стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, као и на стандардима за акредитацију установе и студијских програма, Рачунарски факултет је усвојио следеће процедуре за управљање квалитетом кратких програма:

 • Систематско праћење квалитета обављати кроз документовање свих активности на Рачунарском факултету, чување те документације и дескриптивну обраду прикупљених података.
 • У оквиру оцењивања квалитета вршити прикупљање података и њихову анализу у односу на квалитет реализације појединих стандарда.
 • Компетенције и одговорности свих учесника у раду факултета (наставника, сарадника, студената, органа управљања, ненаставног особља) јасно дефинисати и имплементирати.
 • Организационом структуром факултета и процедуром система обезбеђивања квалитета осигурати укључивање наставника и полазника кратког програма.
 • Вршити непрекидно осавремењавање садржаја курикулума, који су конципирани тако да подстичу стваралачки начин размишљања.
 • Активности у извођењу наставе на свим кратким програмима студија документовати и чувати у архиви.
 • Обезбеђивати коректан и професионални однос наставника и сарадника према полазницима кратког програма.
 • Радити на проширивању листе уџбеника и друге литературе и осавремењивати рад библиотеке, у складу са финансијским средствима.
 • Пратити и оцењивати рад управљачког и ненаставног особља и давати предлоге мера за унапређење квалитета њиховог рада.
 • Квалитет финансирања остварити доследним поштовањем правила и прописа о припреми, разматрању и усвајању финансијског плана и других аката из области финансијског пословања, доследном контролом распоређивања и коришћења финансијских средстава, као и спречавањем ненаменског и нерационалног трошења финансијских средстава.
 • Систематско праћење и периодичну проверу квалитета обезбеђивати путем следећих поступака: Комисија за самовредновање периодично спроводи поступак самовредновања и утврђује ниво достигнутости стандарда, а извештај ове комисије се доставља Комисији за обезбеђење квалитета, која га разматра и предлаже и спроводи корективне мере за побољшање квалитета.
 • Перманентно пратити успешност и ефикасност похађања кратких програма, предузимати мере утврђене општим актима Факултета за повећање успеха, обезбеђивати полазницима кратких програма активно учешће у поступку оцене квалитета, обезбеђивати расположивост података потребних за упоређивање са другим високошколским установама у погледу квалитета, обезбеђивати повратне информације од Националне службе за запошљавање и других релевантних субјеката о стеченим компетенцијама.

Подаци о висини школарине

Школарина се одређује на основу Правилника о мерама за утврђивање висине школарине и прижање услуга од 19.10.2017. године. Правилник обухвата накнаде за редовне услуге које Факултет пружа студенту у оквиру реализације програма за једну школску годину, односно за 60 ЕСПБ. Школарином се утврђују трошкови студија одлуком Савета факултета, на основу предлога Наставно-научног већа. Висина школарине која је уговорена за цео ток студија не мења свој уговорени износ. Висина школарине утврђује се у еврима у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања и уплаћује се на рачун Факултета.

3002-bioinformatika