Bioinformatika za biologe

Cilj Kratkog programa

Obučiti polaznike da uz minimalna početna znanja iz računarstva, uz skromno ili nikakvo znanje iz programiranja, postepeno ali sigurno razumeju suštinu upotrebe računarskih metoda, kao i da budu u stanju da ih implementiraju i primene u biologiji.

Ishodi Kratkog programa

Bioinformatički resursi pojavljuju se u dva vida: algoritmi i baze podataka (rezultati prethodnih izvršavanja nekih algoritama). Postoji na hiljade baza podataka koje sadrže informacije o proteinskim sekvencama i strukturama, anotacijama gena, evoluciji, lekovima, ekspresionim profilima, kompletnim genomima i ostalim važnim biološkim podacima. S druge strane, razvijen je i veliki broj algoritama koji analiziraju ove biološke podatke, a mnogi od njih besplatno su dostupni biolozima.

Prvi ishod: Efikasna upotreba ovih resursa, na osnovu osnovnog predznanja o bioinformatici: koji alati su na raspolaganju, kako ih najbolje koristiti, kao i kako interpretirati rezultate njihovog izvršavanja.

Drugi ishod: Nešto veće znanje koje omogućuje da se pretpostavi šta je moguće postići, čak i onda kada relevantni bioinformatički alati još uvek ne postoje.

Treći ishod: Najviši nivo znanja koje daje mogućnost samostalnog kreiranja bioinformatičkih alata koji su prilagođeni konkretnim i specifičnim problemima u biologiji.

Opis posla za koji se pripremaju polaznici

Primena informacionih tehnologija u biološkim i medicinskim istraživanjima. Projektovanje, implementacija i upotreba računarskih alata u analizi podataka u biologiji, genetici i farmaciji.

Kurikulum

R.Br.Naziv predmetaPoljeSemestarBroj časovaESPB
 Praktikum iz operativnih sistemaPM11+24
 Uvod u programiranjePM11+24
 Matematika 1PM12+26
 Matematika 2PM22+15
 Algoritmi za bioinformatikuPM22+26
 Mašinsko učenjePM22+15
Ukupno časova aktivne nastave   300 
Ukupno ESPB    30

Svi predmeti su obavezni. Jedan semestar traje 15 nedelja.

Metodologija rada

 • Metodologija nastave kombinuje predavanja, vežbe, demonstracije (učenje kroz primere), kao i saradnju (rad u grupama, individualno rešavanje zadataka, učenje kroz rad, diskusije i sl.).
 • Predviđeno je da nastava bude interaktivna, postupna i zasnovana na praktičnom radu.
 • Polaznici će u okviru obuke, morati da urade i odbrane domaće zadatke i projekte.
 • Tokom izvođenja nastave vršiće se provere znanja (provera prethodno obrađenog gradiva)
 • Provera znanja iz obrađenog gradiva vršiće se i tokom specijalnih nedelja za proveru znanja na studijskim programima (kolokvijumske nedelje).

Materijali

Svi potrebni materijali (knjige, beleške, skripte) su uključeni u cenu kratkog programa i biće podeljeni polaznicima na početku programa.

Prostor za realizaciju i materijalno-tehnička podrška

Za efikasno i kvalitetno izvođenje nastave na kratkom programu studija „Bioinformatika za biologe“, u potpuno su obezbeđeni potrebni ljudski, prostorni, tehničko-tehnološki, laboratorijski, računarski, bibliotečki i drugi resursi. Svi resursi su primereni karakteru studija i broju studenata. Kvalitet ovih resursa obezbeđuje izvođenje teorijske i praktične nastave na visokom i savremenom nivou. Imajući u vidu broj polaznika, za ovaj KP je rezervisana posebna učionica koje je kompletno opremljena računarima (jedan polaznik/jedan računar), plus jedan računar i projektor za nastavnika. Polaznici preko ovih računara imaju pristup i serverima visokih performansi (Dell R910 i Dell R720) koji se nalaze na Fakultetu. Literatura potrebna za izvođenje KP (definisana u Knjizi predmeta) u potpunosti je obezbeđena i biće podeljena pojedinačno svakom polazniku. Osim toga, postoji i veliki broj drugih bibliotečkih jedinica, koje stoje na raspolaganju polaznicima za savladavanje i produbljivanje gradiva predviđenog nastavnim programom.

Pravo upisa i kompetencije polaznika

Biolozi koji su se specijalizovali za molekularnu biologiju, tipično sa formalnim akademskim zvanjem doktora nauka.

Procedure za upravljanje kvalitetom kratkog programa

Polazne osnove procedura za upravljanje kvalitetom su principi na kojima se zasnivaju Standardi Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije, iskustva srodnih domaćih i stranih visokoškolskih ustanova i sopstvena iskustva u primeni Strategije obezbeđivanja kvaliteta od njene prve implementacije. U cilju praćenja i unapređenja kvaliteta Računarskog fakulteta u Beogradu u okviru standarda kvaliteta, zasnovanih na Standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, kao i na standardima za akreditaciju ustanove i studijskih programa, Računarski fakultet je usvojio sledeće procedure za upravljanje kvalitetom kratkih programa:

 • Sistematsko praćenje kvaliteta obavljati kroz dokumentovanje svih aktivnosti na Računarskom fakultetu, čuvanje te dokumentacije i deskriptivnu obradu prikupljenih podataka.
 • U okviru ocenjivanja kvaliteta vršiti prikupljanje podataka i njihovu analizu u odnosu na kvalitet realizacije pojedinih standarda.
 • Kompetencije i odgovornosti svih učesnika u radu fakulteta (nastavnika, saradnika, studenata, organa upravljanja, nenastavnog osoblja) jasno definisati i implementirati.
 • Organizacionom strukturom fakulteta i procedurom sistema obezbeđivanja kvaliteta osigurati uključivanje nastavnika i polaznika kratkog programa.
 • Vršiti neprekidno osavremenjavanje sadržaja kurikuluma, koji su koncipirani tako da podstiču stvaralački način razmišljanja.
 • Aktivnosti u izvođenju nastave na svim kratkim programima studija dokumentovati i čuvati u arhivi.
 • Obezbeđivati korektan i profesionalni odnos nastavnika i saradnika prema polaznicima kratkog programa.
 • Raditi na proširivanju liste udžbenika i druge literature i osavremenjivati rad biblioteke, u skladu sa finansijskim sredstvima.
 • Pratiti i ocenjivati rad upravljačkog i nenastavnog osoblja i davati predloge mera za unapređenje kvaliteta njihovog rada.
 • Kvalitet finansiranja ostvariti doslednim poštovanjem pravila i propisa o pripremi, razmatranju i usvajanju finansijskog plana i drugih akata iz oblasti finansijskog poslovanja, doslednom kontrolom raspoređivanja i korišćenja finansijskih sredstava, kao i sprečavanjem nenamenskog i neracionalnog trošenja finansijskih sredstava.
 • Sistematsko praćenje i periodičnu proveru kvaliteta obezbeđivati putem sledećih postupaka: Komisija za samovrednovanje periodično sprovodi postupak samovrednovanja i utvrđuje nivo dostignutosti standarda, a izveštaj ove komisije se dostavlja Komisiji za obezbeđenje kvaliteta, koja ga razmatra i predlaže i sprovodi korektivne mere za poboljšanje kvaliteta.
 • Permanentno pratiti uspešnost i efikasnost pohađanja kratkih programa, preduzimati mere utvrđene opštim aktima Fakulteta za povećanje uspeha, obezbeđivati polaznicima kratkih programa aktivno učešće u postupku ocene kvaliteta, obezbeđivati raspoloživost podataka potrebnih za upoređivanje sa drugim visokoškolskim ustanovama u pogledu kvaliteta, obezbeđivati povratne informacije od Nacionalne službe za zapošljavanje i drugih relevantnih subjekata o stečenim kompetencijama.

Podaci o visini školarine

Školarina se određuje na osnovu Pravilnika o merama za utvrđivanje visine školarine i prižanje usluga od 19.10.2017. godine. Pravilnik obuhvata naknade za redovne usluge koje Fakultet pruža studentu u okviru realizacije programa za jednu školsku godinu, odnosno za 60 ESPB. Školarinom se utvrđuju troškovi studija odlukom Saveta fakulteta, na osnovu predloga Nastavno-naučnog veća. Visina školarine koja je ugovorena za ceo tok studija ne menja svoj ugovoreni iznos. Visina školarine utvrđuje se u evrima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i uplaćuje se na račun Fakulteta.

3002-bioinformatika