Diskretna matematika sa kombinatorikom

5652-diskretna-matematika-sa-kombinatorikom

Ova knjiga obuhvata raznovrsne matematičke oblasti:

Logiku 
Tablice istinitosti, logika iskaza, predikatski račun, logička kola, indukcija i dokazi.

Teoriju skupova 
Kardinalnost skupova, relacije, parcijalno uređeni skupovi, relacije kongruencije, grafovi, usmereni grafovi i funkcije.

Algoritme 
Kompleksnost algoritama, algoritmi pretraživanja i sortiranja, Euklidov algoritam, Hafmanov algoritam, Primovi algoritmi, Voršalov agoritam, Ford-Falkerosnov algoritam, Flojd-Voršalov algoritam i Dajkstrin algoritam.

Teoriju grafova 
Direktni grafovi, Ojlerovi ciklusi i putanje, Hamiltonovi ciklusi i putanje, planarni grafovi i težinski grafovi.

Stabla 
Binarna stabla pretraživanja, težinska stabla, obilasci stabla, Hafmanovi kodovi i razapeta stabla.

Kombinatoriku 
Permutacije, kombinacije, princip uključenje-isključenja, particije, funkcije generatrise, Katalanovi brojevi, Stirlingovi brojevi, topovski polinomi, dearanžmani i prebrojavanje bojenja.

Algebru 
Polugrupe, grupe, mreže, polumreže, Bulove algebre, prstenovi, polja, domeni integriteta, polinomi i matrice.