Heuristike objektno orijentisanog dizajna

5678-heuristike-objektno-orijentisanog-dizajna

U seriji prevedenih knjiga koje je CET objavio iz teorije objektno orijentisanog programiranja, ova zauzima značajno mesto jer pruža uvid u poboljšanja objektno orijentisanog dizajna. U ovoj knjizi je formulisano više od šezdeset svojevrsnih uputstava, jezički potpuno nezavisnih, koja omogućavaju procenu integriteta dizajna programa.

Heuristike nisu napisane kao rigidna i instant pravila, već, pre svega, kao fleksibilni kontrolni mehanizmi koji mogu da se zanemare ukoliko konkretna situacija tako nalaže. Ovakav obrazovni pristup koji je proistekao iz autorovog obimnog iskustva u razvoju softvera, kao i iz mnogobrojnih održanih kurseva sa hiljadama studenata i kritika dizajna u različitim domenima programiranja, omogućava veliku slobodu u izboru načina rada i savladavanja ovih uputstava.

Obuhvaćene su veoma raznovrsne teme, počev od klasa i objekata, pa do fizičkih aspekata objektno orijentisanog programiranja