dr Svetozar D. Janković

Izbor u zvanje: 2023. Računarski fakultet – Beograd
Doktorat: 2005. Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Tehničke nauke
Magistarska teza: 2000. Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Tehničke nauke
Diploma: 1995. Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Tehničke nauke

Dr Svetozar D. Janković rođen je 22.08.1969. godine u Beogradu gde je završio Prvu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je 1995. Godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu na Mašinskom fakultetu je odbranio 2000. godine, dok je doktorsku disertaciju odbranio 2005. godine. Od 1996.godine do 2001.godine radi kao asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu kada prelazi na Univerzitet Megatrend. 2005.godine izabran je u zvanje docenta na Fakultetu za menadžment MiSP. 2006. Godine prelazi u Institut za nuklearne nauke «Vinča», Univerzitet u Beogradu na poziciju Rukovodioca škole računara «Vinča» gde je radio do 2019.godine. Od tada radi kao konsultant za oblasti Upravljanje promenama i Razvoj inovacija.
Učestvovao je u velikom broju projekata razvoja informacionih sistema i softverskih proizvoda koji su se uspešno primenjivali u privredi. Upravljanje informacijama i Razvoj inovacija uz primenu savremenih metoda su oblasti stručnog i naučnog interesovanja.