M. Sc. Milan G. Tomić

Diploma: 2013. Računarski fakultet – diplomirani informatičar

Master: 2016. Računarski fakultet – master informatičar

Milan Tomić je rođen 01.09.1990. u Paraćinu. Završio je osnovnu školu „Stevan Jakovljević“ u Paraćinu i „Prvu kragujevačku gimnaziju“ u Kragujevcu – odeljenje obdarenih učenika matematičke gimnazije. Diplomirao 2013. godine sa zvanjem Diplomirani informatičar na Računarskom fakultetu univerziteta „Union“ u Beogradu. Master studije završio na Računarskom fakultetu 2016. godine., na smeru Inteligentni sistemi. Iste godine upisao doktorske studije na Računarskom fakultetu.

Radi kao asistent u nastavi na Računarskom fakultetu, na predmetima Teorija algoritama, automata i jezika, Genetski algoritmi, Skript jezici, Inteligentni sistemi, Objektno-orijentisano programiranje i Uvod u programiranje.

1. Šaletić, D. Z., M. Tomić, O optimiziranju neuralnih mreža korišćenjem genetskih algoritama, Zbornik radova konferencije o računarskim naukama i informacionim tehnologijama YUINFO 2013, Kopaonik, 3-6 mart 2013., ISBN 978-86-85525-11-7, str. 588-594, (www.e-drustvo.org/proceedings/YuInfo2013/html/pdf/740.pdf)
2. Šaletić, D. Z., M. Tomić, Jedan sistem mekog računarstva – neuralna mreža obučavana genetskim algoritmom, Zbornik radova 16. DQM međunarodne konferencije upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, ICDQM-2013, Beograd, Srbija 27-28. jun 2013. Urednik: akademik prof. Dr Ljubiša Papić, Org. Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, ISBN 978-86-86355-14-0 COBISS.SR.ID 199082764, pp.47-55
3. Ivanović A., Tomić M., Vujošević D., Using the MapReduce to improve query-response in a survey platform, ICDSST 2015 Proceedings – The 1st International Conference on Decision Support Systems Technologies, An EWG-DSS Conference, Theme: Big Data Analytics for Decision-Making (B. Delibašić, F. Dargam, P. Zaraté , J.E. Hernández, S. Liu, R. Ribeiro, I. Linden, J. Papathanasiou (editors)), ISBN 978-86-7680-313-2, 2015

5642-tomic-g-milan