M. Sc. Miljana M. Jovanović

Miljana Jovanović rođena je 8. februara 1995. godine u Jagodini, gde je i završila osnovnu školu. Završila je Matematičku gimnaziju u Beogradu kao nosilac Vukove diplome. Elektrotehnički fakultet u Beogradu upisala je 2014. godine, a diplomirala je 2018. godine na odseku Signali i sistemi, sa temom diplomskog rada „Upravljanje laboratorijskim modelom serijskog elastičnog aktuatora‟. Na istom fakultetu upisala je i mater studije.

Tokom osnovnih studija posebno je bila zainteresovana za oblasti robotike i upravljanje procesima. Bila je angažovana kao demonstrator na katedrama za Signale i sisteme i Opštu elektrotehniku. Stručnu praksu obavila je na Elektrotehničkom fakultetu u laboratoriji za robotiku.

6000-miljana-jovanovic