Plan studijskog programa Informacione tehnologije, akreditovanog 2009.

I godina

I semestar

Časova

ESPB

11.0007

Administracija i održavanje sistema 1

3+3

8

11.0008

Osnovi informacionih tehnologija

3+1

8

11.0014

Organizacija računara

3+3

8

11.0015

Engleski jezik 1

2+0

3

11.2011Praktikum iz arhitekture računara i operativnih sistema0+2

3

II semestar

Časova

ESPB

11.1008

Administracija i održavanje sistema 2

3+3

8

11.1014

Dizajn i razvoj web strana

2+3

8

11.0016

Poslovni softver

2+3

8

11.1005

Engleski jezik 2

2+0

3

11.1006Pismeno i usmeno izražavanje0+23

II godina

III semestar

Časova

ESPB

11.2012

Osnovi programiranja

2+3

8

11.2014

Web sistemi i tehnologije

3+2

8

11.2015

Engleski jezik 3

2+2

6

11.3011

Informacioni sistemi

3+38

IV semestar

Časova

ESPB

11.3010

Računarske komunikacije

3+3

8

11.6016

Elektronsko poslovanje

2+2

6

11.3017

Programiranje web aplikacija

2+3

8

08.2003

Interakcija čovek-računar

3+2

8

III godina

V semestar

Časova

ESPB

11.0940

Uvod u softversko inženjerstvo

3+2

8

11.6103

IT servis menadžment

2+1

6

14ITE-1

Izborni predmeti iz grupe 14ITE-1 (bira se 16 ESPB)

6+6

16

VI semestar

Časova

ESPB

14ITE-2

Izborni predmeti iz grupe 14ITE-2 (bira se 24 ESPB)

9+9

24

11.7012

Istorija računarstva

2+0

4

08.7101

Stručna praksa

2

Izborni predmeti

Izborni predmeti iz grupe 14ITE-1

Časova

ESPB

11.5962

Upravljanje i održavanje Windows Server okruženja

3+3

8

11.6059

Implementiranje Microsoft ISA servera

3+3

8
11.5971SQL programiranje3+38
11.5937C# programiranje3+38

Izborni predmeti iz grupe 14ITE-2

Časova

ESPB

11.5960

Uvod u administraciju IP mreža

3+3

8
11.5961Konfiguracija i održavanje IP mreža3+38

11.5970

Praktične tehnike zaštite u IP mrežama

3+3

8
11.5976Razvoj aplikacija u oblaku3+38
11.5972Razvoj aplikacija i web servisa3+38
11.5975Microsoft tehnologije za pristup podacima3+38

2844-plan-studija-informacione-tehnologije-2009