Упис на Основне Струковне Студије

Основне струковне студије трају три године и носе 180 бодова по ЕСПБ. На Рачунарском факултету изводи се студијски програм:


Услови уписа на основне струковне студије:

  • Завршена средња школа у трајању од 4 године,
  • Положени пријемни испит из информатике.

Полаже се само пријемни испит из информатике, јер на самим студијама нема математичких, већ стриктно практичних предмета.

На основне струковне студије може се уписати до 60 кандидата.

Упис кандидата врши се на основу редоследа на коначној ранг листи кандидата, која се формира на темељу општег успеха постигнутог у средњем образовању (максимално 40 бодова) и резултата пријемног испита из информатике (максимално 60 бодова). Опширније…

На Факултет се могу уписати и страни студенти који су претходно нострификовали диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Ови кандидати морају владати српским језиком, што утврђује посебна комисија Факултета (о месту и времену рада комисије, кандидати ће бити лично обавештени), подносе на увид пасош, уверење да су здравствено осигурани и уверење о пребивалишту.

Уколико неки од примљених кандидата не обави упис након формирања ранг листе и у прописаном року, његово место заузима следећи кандидат, и тако редом до краја листе. Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис да се строго придржавају објављеног распореда уписа, а онима који се налазе иза њих на коначној ранг листи да потенцијално имају могућност уписа. Уместо кандидата који су стекли право уписа, а не упишу се на време, Факултет ће непосредно након истека времена предвиђеног за упис реажурирати коначну ранг листу и извршити упис оних студената који су „испод црте“, све до попуне свих слободних места, или до исцрпљивања листе квалификованих кандидата.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе или оверене фотокопије,
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, или оверену фотокопију,
  • две фотографије формата 3,5×4,5 cm,
  • фотокопија (не мора да буде оверена) нечиповане личне карте, или очитана чипована лична карта,
  • доказ о уплати школарине.

На упису је обавезно присуство кандидата или особе која поседује овлашћење оверено код нотара.

Пример уплатнице

26-upis-na-osnovne-strukovne-studije