Upis na Osnovne Strukovne Studije

Osnovne strukovne studije traju tri godine i nose 180 bodova po ESPB. Na Računarskom fakultetu izvodi se studijski program:


Uslovi upisa na osnovne strukovne studije:

  • Završena srednja škola u trajanju od 4 godine,
  • Položeni prijemni ispit iz informatike.

Polaže se samo prijemni ispit iz informatike, jer na samim studijama nema matematičkih, već striktno praktičnih predmeta.

Na osnovne strukovne studije može se upisati do 60 kandidata.

Upis kandidata vrši se na osnovu redosleda na konačnoj rang listi kandidata, koja se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (maksimalno 40 bodova) i rezultata prijemnog ispita iz informatike (maksimalno 60 bodova). Opširnije…

Na Fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Ovi kandidati moraju vladati srpskim jezikom, što utvrđuje posebna komisija Fakulteta (o mestu i vremenu rada komisije, kandidati će biti lično obavešteni), podnose na uvid pasoš, uverenje da su zdravstveno osigurani i uverenje o prebivalištu.

Ukoliko neki od primljenih kandidata ne obavi upis nakon formiranja rang liste i u propisanom roku, njegovo mesto zauzima sledeći kandidat, i tako redom do kraja liste. Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis da se strogo pridržavaju objavljenog rasporeda upisa, a onima koji se nalaze iza njih na konačnoj rang listi da potencijalno imaju mogućnost upisa. Umesto kandidata koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se na vreme, Fakultet će neposredno nakon isteka vremena predviđenog za upis reažurirati konačnu rang listu i izvršiti upis onih studenata koji su „ispod crte“, sve do popune svih slobodnih mesta, ili do iscrpljivanja liste kvalifikovanih kandidata.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole ili overene fotokopije,
  • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, ili overenu fotokopiju,
  • dve fotografije formata 3,5×4,5 cm,
  • fotokopija (ne mora da bude overena) nečipovane lične karte, ili očitana čipovana lična karta,
  • dokaz o uplati školarine.

Na upisu je obavezno prisustvo kandidata ili osobe koja poseduje ovlašćenje overeno kod notara.

Primer uplatnice

26-upis-na-osnovne-strukovne-studije