2D Анимација

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је мотивисати и оспособити студенте за креативан и технички софистициран рад у домену дводимензионалне анимације. Циљ је обезбедити да студенти контекстуално одреде сопствене методе рада. Циљ је да студенти развију знања стечена на основним студијама (ка поетској и естетској оригиналности). Студенти су упознати са методама који иду у прилог изучавању 2D анимације. Науче да осмишљавају и продукују ауторске радове, те да аниматорски опус стилски и функционално повежу са другим областима сопствене уметничке праксе.

Теоријска настава

Кључне концептуалне и формалне категорије дводимензионалне анимације; Анимација и дизајн; Анимација и филм; Анимација и савремена уметност; Покрет у простору (тачка, линија, површина); Карактеристике кретања; Простор (компоновање елемената у простору); Илузије и експресије у дводимензионалној анимацији; Виртуелни и физички простор у анимацији; Време (кретање и трајање); Звук; Дистрибуција и приказивање анимације. Амбијент и анимација.

Практична настава

Примена тема представљених предавањем кроз пројектне задатке (студенти осмишљавају и реализују низ кратких вежби према задатим параметрима у релацији покрет-време-простор). Систематизација (конципирање и планирање) рада; Рад класичним алатима и техникама. Рад са софтверским алатом Dragonframe. (Инсистира се на слободи изражавања личних сензибилитета.)

5747-xa-2d-xa-animacija