3D modelovanje i animacija

Teorijska nastava: Odabir pravog programa za 3Dvizuelizaciju i animaciju. 3Dkao vid prezentacije i kao provera sopstvenog rada i eventualnih nedostataka pri projektovanju. Brza prezentacija. Modelovanje proizvoda. Arhitektura i enterijer. Animacija 3Dkaraktera. Animirani 3Defekti.

Praktična nastava: Vežbe obuhvataju praktične primene tema predstavljenih predavanjem. Vežbe počinju analizom projektnog zadatka, nakon čega se pristupa razradi idejnog rešenja. Slobodoručno skiciranje, računarsko modelovanje, mapiranje, odnosno materijalizacija, svetla, proporcija i kamera, kadriranje i na samom kraju rendering.

3732-3-d-modelovanje-i-animacija