Administracija i održavanje sistema 2

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz područja administracije računarskih sistema pokrenutih pod
operativnim sistemom Linux. Predmet takođe uključuje korišćenje tehnologija virtuelizacije
operativnih sistema.
Po završetku kursa student će biti osposobljen za praćenje i upravljanje procesima, dnevnicima događaja i
NTP servisom. Takođe, biće osposobljen za kreiranje Bash skripti, za korišćenje SSH servisa, za kreiranje
planiranih zadataka, za upravljanje diskovima, particijama, RAID i LVM skladištima podataka, za
kopiranje podataka između udaljenih sistema kao i za konfigurisanje komunikacione barijere.

Teorijska nastava

Procesi, kontrola procesa, ubijanje procesa, praćenje aktivnosti procesa. Arhitektura sistemskih
dnevnika događaja, pregled datoteka sistemskih dnevnika događaja, pregled žurnala, očuvanje
žurnala. Održavanje tačnog vremena na računarima. Osnovi korišćenja skripti. Pozicioni parametri i
obrada izlaza. Poređenje izraza. Korišćenje uslovnih struktura. Ostali elementi bash jezika. Pristup
komandnoj liniji pomoću SSH servisa, autentifikacija bazirana na paru PKI ključeva, ograničavanje
pristupa preko SSH servisa. Konfigurisanje jednokratnih planiranih zadataka, konfigurisanje
ponavljajućih korisničkih planiranih zadataka, konfigurisanje ponavljajućih sistemskih planiranih
zadataka. Dodavanje particija, sistema datoteka i perzistentno montiranje, upravljanje SWAP prostorom.
Koncepti LVM-a, upravljanje logičkim volumenima, proširivanje logičkih volumena. Osnovi RAID
tehnologije. Implementacija RAID sistema. Identifikacija sistema datoteka i uređaja, montiranje i
demontiranje sistema datoteka, kreiranje linkova između datoteka, lociranje datoteka. Bezbedno kopiranje
datoteka između sistema, bezbedna sinhronizacija datoteka između sistema. Upravljanje demonom firewalld,
upravljanje bogatim pravilima, maskiranje i prosleđivanje portova.

Praktična nastava

Komande za upravljanje procesima, komande za upravljanje dnevnicima događaja, komande za upravljanje
vremenom i vremenskim zonama. Kreiranje skripti i primeri praktičnog korišćenja skripti. Podešavanje
SSH servera i klijenta. Kreiranje planiranih zadataka pomoću demona atd, cron i anacron. Komande za
upravljanje particijama, izvođenje permanentnog montiranje particija. Komande za kreiranje RAID
sistema. Komande za linkovanje datoteka i direktorijuma, komande za pretragu diska. Komande za kopiranje
i sinhronizaciju datoteka između udaljenih sistema. Komande za upravljanje demonom firewalld. Komande za
rešavanje problema u procesu podizanja operativnog sistema.

2903-administracija-i-odrzavanje-sistema-2-ddd