Дигитална уметност

Циљ предмета

Циљ је да студенти установе место сопствене уметничке праксе спрам процедура и исхода
рада у домену савремеме дигиталне уметности. Циљ је да се упуте у теорију нових медија и
дефинишу поетске и естетске референце (из дигиталне уметности) релевантне за
конципирање докторског уметничког пројекта.

Исход предмета

Студенти дефинишу и пореде категорије дигиталне уметности. Утврђују оријентације
дигиталне уметности у контексту постмодерне уметности. Оспособљавају се за компаративну
анализу савремених тенденција, а посебно за расправу односа мултимедијалног дизајна (као
праксе пројектовања за софтверски детерминисану производњу) и дигиталне уметности (као
стратегије сталног редефинисања одредница које се тичу медијских, жанровских,
концептуалних и других уметничких узуса).

Садржај предмета

Студенти дефинишу и пореде категорије дигиталне уметности. Утврђују оријентације
дигиталне уметности у контексту постмодерне уметности. Оспособљавају се за компаративну
анализу савремених тенденција, а посебно за расправу односа мултимедијалног дизајна (као
праксе пројектовања за софтверски детерминисану производњу) и дигиталне уметности (као
стратегије сталног редефинисања одредница које се тичу медијских, жанровских,
концептуалних и других уметничких узуса).

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце релевантне за савремену дигиталну уметност и конципирање докторског уметничког пројекта, те реализују радове у домену дигиталне уметности и мултимедијалног дизајна.

6350-digitalna-umetnost