Digitalna umetnost

Cilj predmeta

Cilj je da studenti ustanove mesto sopstvene umetničke prakse spram procedura i ishoda
rada u domenu savrememe digitalne umetnosti. Cilj je da se upute u teoriju novih medija i
definišu poetske i estetske reference (iz digitalne umetnosti) relevantne za
koncipiranje doktorskog umetničkog projekta.

Ishod predmeta

Studenti definišu i porede kategorije digitalne umetnosti. Utvrđuju orijentacije
digitalne umetnosti u kontekstu postmoderne umetnosti. Osposobljavaju se za komparativnu
analizu savremenih tendencija, a posebno za raspravu odnosa multimedijalnog dizajna (kao
prakse projektovanja za softverski determinisanu proizvodnju) i digitalne umetnosti (kao
strategije stalnog redefinisanja odrednica koje se tiču medijskih, žanrovskih,
konceptualnih i drugih umetničkih uzusa).

Sadržaj predmeta

Studenti definišu i porede kategorije digitalne umetnosti. Utvrđuju orijentacije
digitalne umetnosti u kontekstu postmoderne umetnosti. Osposobljavaju se za komparativnu
analizu savremenih tendencija, a posebno za raspravu odnosa multimedijalnog dizajna (kao
prakse projektovanja za softverski determinisanu proizvodnju) i digitalne umetnosti (kao
strategije stalnog redefinisanja odrednica koje se tiču medijskih, žanrovskih,
konceptualnih i drugih umetničkih uzusa).

Studijski istraživački rad

Kroz studijski istraživački rad studenti analiziraju reference relevantne za savremenu digitalnu umetnost i koncipiranje doktorskog umetničkog projekta, te realizuju radove u domenu digitalne umetnosti i multimedijalnog dizajna.

6350-digitalna-umetnost