Физиолошко рачунарство

Циљ и исход предмета 

Упознавање са разним физиолошким процесима у човеку, њиховом обрадом, интерпретацијом и применом у рачунарству. Овладавање техникама за прављење мерних инструмената, за мерење и анализу физиолошких сигнала, као и за обраду података (data science). По завршетку курса студент познаје све елементе физиолошког рачунарства. Оспособљен је да користи и прави мерне инструменте. Студент такође влада техникама обраде физиолошких сигнала у реалном времену и њиховом синхронизацијом између уређаја. 

Теоријска настава

Физиолошки процеси: рад срца, дисање, рад мишића, покрети, рад стомака, знојење итд. Централни нервни систем и периферни нервни систем, симпатетички и парасимпатетички. Стомак као други мозак и ентерички нервни систем. Мерни инструменти и њихове компоненте: електрокардиографија, фотоплетисмографија, електромиографија, електрогастрографија, електродермална активност итд. Обрађивање сигнала: срчана кохеренција (cardiac coherence), варијабилност дисања (breath rate variability), фазична и тонична промена коже (fasic and tonic skin response) итд. Феномен физиолошке синхроније (Physiological synchrony) тј. подударање ритмова физиолошких процеса између више корисника, његов утицај на међуљудске односе. Физиолошко рачунарство као део интеракције човек-рачунар. Повезани уређаји у облику тенџибл интерфејса (Tangible interface) и носивих рачунара (wearables) као део Интернета ствари. Фидбек или повраћај података кориснику у реалном времену. Примена физиолошког рачунарства у едукацији, уметности, медицини, спорту, транспорту, маркетингу итд. Етика коришћења и дељења физиолошких података корисника. 

Практична настава  

Коришћење постојећих и прављење нових мерних инструмената. Снимање, обрада и интерпретација физиолошких сигнала коришћењем Python програмског језика. Комуникација уређаја са Lab Streaming Layer (LSL) протоколом.