Fiziološko računarstvo

Cilj i ishod predmeta 

Upoznavanje sa raznim fiziološkim procesima u čoveku, njihovom obradom, interpretacijom i primenom u računarstvu. Ovladavanje tehnikama za pravljenje mernih instrumenata, za merenje i analizu fizioloških signala, kao i za obradu podataka (data science). Po završetku kursa student poznaje sve elemente fiziološkog računarstva. Osposobljen je da koristi i pravi merne instrumente. Student takođe vlada tehnikama obrade fizioloških signala u realnom vremenu i njihovom sinhronizacijom između uređaja. 

Teorijska nastava

Fiziološki procesi: rad srca, disanje, rad mišića, pokreti, rad stomaka, znojenje itd. Centralni nervni sistem i periferni nervni sistem, simpatetički i parasimpatetički. Stomak kao drugi mozak i enterički nervni sistem. Merni instrumenti i njihove komponente: elektrokardiografija, fotopletismografija, elektromiografija, elektrogastrografija, elektrodermalna aktivnost itd. Obrađivanje signala: srčana koherencija (cardiac coherence), varijabilnost disanja (breath rate variability), fazična i tonična promena kože (fasic and tonic skin response) itd. Fenomen fiziološke sinhronije (Physiological synchrony) tj. podudaranje ritmova fizioloških procesa između više korisnika, njegov uticaj na međuljudske odnose. Fiziološko računarstvo kao deo interakcije čovek-računar. Povezani uređaji u obliku tendžibl interfejsa (Tangible interface) i nosivih računara (wearables) kao deo Interneta stvari. Fidbek ili povraćaj podataka korisniku u realnom vremenu. Primena fiziološkog računarstva u edukaciji, umetnosti, medicini, sportu, transportu, marketingu itd. Etika korišćenja i deljenja fizioloških podataka korisnika. 

Praktična nastava  

Korišćenje postojećih i pravljenje novih mernih instrumenata. Snimanje, obrada i interpretacija fizioloških signala korišćenjem Python programskog jezika. Komunikacija uređaja sa Lab Streaming Layer (LSL) protokolom.