Фотографија у савременој уметности

Циљ предмета

Циљ је да се студенти оспособе и мотивишу за бављење фотографијом као праксом савремене
уметности. Циљ је и да се мотивишу за критику фотографије у контексту рецентних догађаја у
свету уметности.

Исход предмета

Студенти се оспособљавају за мишљење ризома догађаја, тј. актуелних естетских, политичких,
економских и других проблема, и то посредством света фотографских слика, где медиј
фотографије бива средство посредовања између знаковне производње и потрошње. Отуд
фотограф испитује одлике савремености (мапира интензитете догађаја) и даје сликовне
представе, тј. пресеке тока смисла (и тока интереса).

Садржај предмета

Теоријска настава

Догађај фотографисања; Фотографија као слика света; Фотографија као симптом разлике
између оног што јесте и гледања оног што јесте; Мапирање фотографског кретања;
Фотографија као опна времена; Фотографија и жаргон активизма; Фотографија и политичка
еменципација; Фотографија као визуелни текст; Фотографске синтагме и идиоми; Фотографија
као свет симулакрума; Рад у функцији машине; Фотографија и егзистенцијална мноштва;
Фотографија као ауторефлексивни исказ; Фотографија и линије бега; Фотографија и преображај
свакидашњег (апотеоза); Фотографија као медисјки опит; Дигитална фотографија и стратегије
мултимедијалног представљања; Фотографија и амбијентална уметност; Фотографија и
перформанс; Фотографија и скулптура; Фотографија и сликарство; Фотографија и графички
дизајн; Интенције фотографа: ка институцији уметности (и тржишту); Проблеми штампе и
поставке фотографија.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце из савремене фотографије
и реализују вежбе фотографисања, односно софтверске обраде и штампе фотографија.

6352-fotografija-u-savremenoj-umetnosti