Графичко обликовање

Циљ и исход предмета

Циљ изучавања предмета је стицање знања о појмовима и начелима савремених пракси графичког
оглашавања, те оспособљавање студената за истраживачки и критички рад у области оглашавања и
обликовања графичких комуникација. Циљ предмета је подстицање студената на истраживање начина
оглашавања, однoсно на критичко мишљење код дефинисања садржине и симболике рада.
Исход учења је сазнање о развоју и савременим аспектима графичког оглашавања. Студенти науче да
одговарајуће обликовне квалитете ставе у функцији оглашавања едукативних или пропагандних садржаја.
Такође, науче стандарде пројектовања и употребе графичких знакова, односно, логотипа и пиктограма као
посебних знаковних категорија. Задаци су организовани тако да пружају могућност истраживања у
различитим медијима, где у креативном процесу студенти користе и аналогне и дигиталне технике
обликовања. Акценат је на продубљивању специфичних знања стечених на предмету Писмо и тиопграфија.

Теоријска настава

Појам и категорије графичког оглашавања; Историјски развој оглашавања; Типографија, илустрација и
фотографија у функцији креирања огласа; Системи графичких комуникација као медија оглашавања;
Графички знак и његове категорије.

Практична настава

Дизајн графичког знака. Књига графичких стандарда; Организација текста у функцији оглашавња; Плакат
као медиј оглашавања; Летак као медиј оглашавања.

5706-graficko-oblikovanje