Интерактивна графика

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да студенти продубе знање у области мултимедијалног дизајна, а посебно у домену
интерактивних дизајнерских решења. Предмет Интерактивна графика (уз предмет Дизајн и информационе
технологије 2 и предмет Мултимедијални рачунарски системи 1) треба да обезбеди теоријско и практично
усавршавање у областима веб дизајна, генеративног дизајна, дизајна интеракција, дизајна корисничких
интерфејса и корисничких искустава (UI и UX).
Студенти познају основе креирања интерактивних платформи. Умеју да различите елементе рачунарске
графике искористе као интерактивне варијабле. У том контексту, посебно се баве обликовним и техничким
квалитетима анимираних елемената. Студенти знају да обликују производе који су структурисани као
мултимедији и имају темпоралну форму.

Теоријска настава

Студенти утврђују техничка својства интерактивних медија. Упознају се са аспектима дизајна корисничких
интерфејса (UI) и корисничких искустава (UX). Оспособљавају се да – код планирања и извођења процеса
дизајнирања – манипулишу хетерогеним ресурсима. Уче да типографска, цртачка и фотографска решења
употребе као чиниоце дигиталног композитинга при генерисању интерактивних форми. Врше упоредну
анализу одабраних референци (процедура и исхода рада) из домена обликовања мултимедија.

Практична настава

Студенти раде мултимедијалне пројекте у софтверима Adobe Animate, Adobe XD, Adobe Photoshop и Adobe
After Effects. Фокусирају се на токове података, односно динамичку природу мултимедија. Практично,
креирају мултимедије који се уобличавају начином употребе, тј. реконфигуришу интерактивним
управљањем.

5721-interaktivna-grafika