Interaktivna grafika

Cilj i ishod predmeta

Cilj učenja predmeta je da studenti prodube znanje u oblasti multimedijalnog dizajna, a posebno u domenu
interaktivnih dizajnerskih rešenja. Predmet Interaktivna grafika (uz predmet Dizajn i informacione
tehnologije 2 i predmet Multimedijalni računarski sistemi 1) treba da obezbedi teorijsko i praktično
usavršavanje u oblastima veb dizajna, generativnog dizajna, dizajna interakcija, dizajna korisničkih
interfejsa i korisničkih iskustava (UI i UX).
Studenti poznaju osnove kreiranja interaktivnih platformi. Umeju da različite elemente računarske
grafike iskoriste kao interaktivne varijable. U tom kontekstu, posebno se bave oblikovnim i tehničkim
kvalitetima animiranih elemenata. Studenti znaju da oblikuju proizvode koji su strukturisani kao
multimediji i imaju temporalnu formu.

Teorijska nastava

Studenti utvrđuju tehnička svojstva interaktivnih medija. Upoznaju se sa aspektima dizajna korisničkih
interfejsa (UI) i korisničkih iskustava (UX). Osposobljavaju se da – kod planiranja i izvođenja procesa
dizajniranja – manipulišu heterogenim resursima. Uče da tipografska, crtačka i fotografska rešenja
upotrebe kao činioce digitalnog kompozitinga pri generisanju interaktivnih formi. Vrše uporednu
analizu odabranih referenci (procedura i ishoda rada) iz domena oblikovanja multimedija.

Praktična nastava

Studenti rade multimedijalne projekte u softverima Adobe Animate, Adobe XD, Adobe Photoshop i Adobe
After Effects. Fokusiraju se na tokove podataka, odnosno dinamičku prirodu multimedija. Praktično,
kreiraju multimedije koji se uobličavaju načinom upotrebe, tj. rekonfigurišu interaktivnim
upravljanjem.

5721-interaktivna-grafika