Конфигурација и одржавање IP мрежа

Циљ и исход предмета

Конфигурација и одржавање рачунарских мрежа базираних на IP протоколу у LAN, MAN и WАН
окружењу.
По завршетку курса студент ће овладати техникама и протоколима за конфигурацију напредних свичинг техника у
ЛАН мрежи. Зна да изабере оптималналну технику за рутирање саобраћаја и да конфигурише рутирање на
централној и удаљеним локацијама IP мреже. Зна да пројектује и изабере протоколе и технологију за
повезивање у WAN мрежи, као и да конфигурише и одржава успостављене конекције.

Теоријска настава

Повезивање у LAN мрежи. Технологије свичинга. VLAN технологије. Протоколи и конфигурисање trunk
линкова. Сегментација мреже. VTP протокол и конфигурација. DTP протокол и подешавање система.
Стековање свичева. Технологије за побољшано коришћење пропусног опсега. EtherChannel конфигурација.
Основе рутирања. Основе динамичког рутирања у LAN окружењу. RIPv1 и RIPv2 протоколи. Теоријске основе.
Параметри протокола, конфигурација и тестирање. OSPF протокол.

Практична настава

Хијерахијско рутирање. Подешавање single-area OSPF система, конфигурација и тестирање. Основне WАН
технологије. Серијско повезивање. Основе Frame-Relay технологије. Типови топологија. Конфигурација и
тестирање. PPP протоколи. Конфигурација и одржавање. Напредне конфигурације, PAP и CHAP опције.

2924-konfiguracija-i-odrzavanje-ip-mreza