Методологија истраживачког рада

Истраживање у уметностима. Методологија истраживања као логичка дисциплина. Метод анкете. Употребни методи. Метод посматрања. Метод анализе садржаја. Експериментални метод. Социометријски метод. Индуктивно и дедуктивно расуђивање. Принципи изградње дедуктивних теорија. Термини дедуктивне теорије. Садржајне, формализоване и формалне теорије. Аксиоме дедуктивне теорије. Априорне и емпиријске дедуктивне теорије. Индуктивни методи у истраживању. Сазнајне методе. Аналогија. Апстракција, дедукција и конкретизација. Коришћење доступних извора.

3757-metodologija-istrazivackog-rada