Napredno Java programiranje

Pregled višeslojnih distriburanih aplikacija. Pregled Java EE tehnologija. Osnove JDBC sistema. Rad sa direktorijumskim servisima. Rad sa sistemima za razmenu poruka. Osnove refleksije i anotacija. Osnovi CORBA programiranja. Osnovi RMI programiranja. EJB3.0 specifikacija. Session bean-ovi, Entity i MDB komponente. Relacije i EJBQL. Transakcije. Web servisi u Java EE. EJB design patterns.

3079-napredno-java-programiranje