Одабрана поглавља из рачунарске биологије

Циљ и исход предмета

Откривање, развој и имплементација рачунарских алгоритама и софтверских алата са циљем да омогуће боље разумевање биолошких процеса. Студенти стичу дубља теоријска и практична знања о конкретним актуелним проблемима и методама рачунарске биологије. Оспособљени су за даље усавршавање и самостални научни рад у изабраној области.

Теоријска настава

Темељно упознавање и рад на проблемима у једној од наредних области: математичко моделовање структуре и функције биолошких макромолекула, препознавање и изучавање мотива у геномским и протеомским секвенцама, биоинформатички приступ проблемима имунологије, упоредне анализе биоинформатичких материјала, секвенцирање, склапање и анализа генома и транскриптома, унапређивање теоријске основе и алгоритама за анализу микронизова.

Студијски истраживачки рад

Студијски истраживачки рад обухвата проучавање литературе, првенствено научних часописа из области рачунарске биологије.

5767-odabrana-poglavlja-iz-racunarske-biologije