Основи анимације

Циљ и исход предмета

Циљ је да студенти сазнају основна начела, односно базичне поступке и медије израде анимације. Циљ
предмета је оспособљавање студената за истраживачки рад и усавршавање у области анимиране графике.
На крају процеса учења, а након испуњених предиспитних обавеза и положеног испита, очекује се да
студенти разумеју феномен софтверски генерисане анимације. Циљ је да сазнају развојне линије и
корелације врста анимације. Уводе се у праксу дводимензионалне анимације. Допунски, студенти се
информишу о одабраним остварењима из историје анимираног филма.

Теоријска настава

Историја анимације; Основна терминологија и подела; Основни елементи израде аналогне и дигиталне
анимације; Простор и време у анимацији; Аудио-визуелна синтеза у анимацији; Употреба илустрације у
анимацији; Фрејм по фрејм анимација; Експеримент у анимацији; Објектна анимација; Технике ротоскопије;
Проблеми снимања и монтаже анимације; Упоредна анализа одабраних референци из домена (историје)
анимације; Остварења домаћих аутора.

Практична настава

Упознавање традиционалне и дигиталне анимације кроз сет вежби; Основне функције програма
Dragonframe (формирање фрејма путем фотографије, временска линија у програму, манипулација
анимиране секвенце, rendering фрејмова анимираног материјала); Фрејм по фрејм анимација; Анимирање
неживих предмета; Анимирање карактера од глинених маса; Основне функције програма Adobe Animate
(основне функције алата и поставка сцене, рад са временском линијом, повезивање и манипулација кадрова,
манипулација елемената битмапе и њихова анимација); Карактери у анимацији; Вокализација карактера;
Синестезијски ефекти.

5709-osnovi-animacije