Писмено и усмено изражавање

Циљ и исход предмета

Упознати студенте са језиком и стилом усмене и писане пословне комуникације. Повезивање
правописа са пословном комуникацијом и језичком културом на основу одабраних примера из
свакодневне комуникације. Унапређивање језичке културе студената у оквиру припреме за будуће
занимање и оспособљавање да практично примењују норме стандардног српског језика и језичке
културе.
Стечена знања треба постану део личне комуникативности студента и функционално примењивана личном, пословном и друштвеном плану.

Практична настава

Језик и језичка комуникација: одлике личне комуникативности; вербална и невербална
комуникација. Језичка култура, темељ добре комуникације. Стил пословне комуникације, усмене
и писмене. Писмено изражавање: услови добре писмености и облици писменог изражавања.
Пословно писмо, форма, одлике, врсте и стил. Писање пословне биографије и пропратног писма.
Отклањање лошег стила изражавања у савременој пословној комуникацији. Пословни бонтон.
Усмено изражавање: особине јавног говорења, особине култивисаног говора, општи квалитети
доброг говорења. Упознавање са правописном нормом српског језика: Писање великог и малог
слова, Спојено и одвојено писање бројева, глагола, прилога и предлога. Гласовне промене и
алтернације. Писање скраћеница. Интерпункција. Вежбе у отклањању лошег стила изражавања у
савременој пословној комуникацији. Писање пословног писма, мотивационог писма и пословне
биографије. Усмена излагања или презентације (у договору са предметним професором).

2907-pismeno-i-usmeno-izrazavanje