Pismeno i usmeno izražavanje

Cilj i ishod predmeta

Upoznati studente sa jezikom i stilom usmene i pisane poslovne komunikacije. Povezivanje
pravopisa sa poslovnom komunikacijom i jezičkom kulturom na osnovu odabranih primera iz
svakodnevne komunikacije. Unapređivanje jezičke kulture studenata u okviru pripreme za buduće
zanimanje i osposobljavanje da praktično primenjuju norme standardnog srpskog jezika i jezičke
kulture.
Stečena znanja treba postanu deo lične komunikativnosti studenta i funkcionalno primenjivana ličnom, poslovnom i društvenom planu.

Praktična nastava

Jezik i jezička komunikacija: odlike lične komunikativnosti; verbalna i neverbalna
komunikacija. Jezička kultura, temelj dobre komunikacije. Stil poslovne komunikacije, usmene
i pismene. Pismeno izražavanje: uslovi dobre pismenosti i oblici pismenog izražavanja.
Poslovno pismo, forma, odlike, vrste i stil. Pisanje poslovne biografije i propratnog pisma.
Otklanjanje lošeg stila izražavanja u savremenoj poslovnoj komunikaciji. Poslovni bonton.
Usmeno izražavanje: osobine javnog govorenja, osobine kultivisanog govora, opšti kvaliteti
dobrog govorenja. Upoznavanje sa pravopisnom normom srpskog jezika: Pisanje velikog i malog
slova, Spojeno i odvojeno pisanje brojeva, glagola, priloga i predloga. Glasovne promene i
alternacije. Pisanje skraćenica. Interpunkcija. Vežbe u otklanjanju lošeg stila izražavanja u
savremenoj poslovnoj komunikaciji. Pisanje poslovnog pisma, motivacionog pisma i poslovne
biografije. Usmena izlaganja ili prezentacije (u dogovoru sa predmetnim profesorom).

2907-pismeno-i-usmeno-izrazavanje