Poslovni softver

Cilj i ishod predmeta

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz upravljanja elektronskom poštom, prezentacija, uređivanja
teksta, unakrsnih tabela i jednostavnih baza podataka.
Nakon završenog kursa student je osposobljen da realizuje i formatira osnovne tipove dokumenata, kao
što su tekstualni, tabelarna izračunavanja, vizuelne prezentacije.

Teorijska nastava

Elementi poslovnog softvera. Internet pretraživači, nalozi za elektronsku poštu, upotreba programa na
smart uređajima, telefonima i tabletima. Izrada prezentacija. Kreiranje novog dokumenta ili otvaranje
postojećeg. Podešavanje i formatiranje pasusa. Upotreba stilova.Unošenje osnovnih grafikona, dodavanje
automatskog sadržaja. Kopiranje teksta. Paginacija strana. Unošenje zaglavlja. Priprema za štampanje
dokumenata. Kreiranje obrazaca sa dodavanjem teksta ili izbornicima (izjave, zahtevi, porudžbine, ankete,
formulari). Kreiranje personalizovanih pisama, adresiranih koverata, poštanskih nalepnica i obrazaca
pisma. Povezivanje glavnog dokumenta sa izvorom podataka. Rad sa unakrsnim tabelama. Unos i tipovi
podataka. Formatiranje ćelija. Osnovna priprema za štampu. Rad sa grafikonima i šablonima.
Matematičke formule. Statističke formule. Formule pretrage. Tekstualne formule. Obeležavanje ćelija
prema zadatom parametru. Obrada podataka, sortiranje i filtriranje. Bezbednost i zaštita podataka.

Praktična nastava

Microsoft Outlook: Organizovanje. Pridruživanje datoteka. Lični potpisi za poruke. E-mail poruke i
opcije za isporuku. Izrada i izmena kontakata. Prilagođavanje parametara kalendara. Distribucione
liste. Microsoft PowerPoint: Izrada prezentacije na osnovu šablona. Umetanje i izmena tekstualnog
sadržaja. Tabele, grafikoni i dijagrami. Umetanje i formatiranje slika, oblika i grafičkih objekata.
Formatiranje slajda. Animacione šeme. Microsoft Word: Kreiranje stilova teksta, tabela i nabrajanja.
Numerisanje stranica. Umetanje i promena objekata. Kreiranje i menjanje dijagrama i grafikona. Sortiranje
listi i tabela. Izračunavanje u tabelama. Korišćenje automatizovanih alata za navigaciju. Cirkularna
pisma. Strukturiranje dokumenta korišćenjem XML-a. Izrada formata, pozadine dokumenta, indeksa i
sadržaja. Microsoft Excel: Korišćenje međuzbirova. Definisanje i primenjivanje naprednih filtera.
Grupisanje podataka i njihovo predstavljanje u formi okvirnih prikaza. Proveravanje ispravnosti unosa.
Pravljenje i modifikovanje skupova ćelija u obliku listi. Dodavanje scenarija, prikazivanje, zatvaranje,
preuređivanje, objedinjavanje i prikazivanje u obliku zbirnih scenarija. Izrada izveštaja. Funkcije za
pretraživanje. Funkcije za baze podataka. Pronalaženje zavisnih ćelija u formulama i grešaka.
Pronalaženje pogrešnih podataka i formula. Izvođenje formula. Imenovani skupovi ćelija.
Strukturisanje radnih svezaka korišćenjem XML-a. Izrada i izmena namenskih formata podataka.

2895-poslovni-softver