Računarske mreže velikih sistema

Cilj i ishod predmeta

Proučavanje mrežnih tehnologija namenjenih za velike sisteme i korporativna rešenja: ATM, MPLS, xDSL, FTTH. Osnovni servisi u širokopojasnim mrežama: TriplePlay, VoIP, VPN. Izučavanje protokola rutiranja, multicast protokola, protokola za upravljanje mrežama. Projektovanje kompanijskih mreža i pristupnih mreža. Po završetku kursa, student ima osnovna znanja o funkcionisanju računarskih mreža velikih sistema. Osposobljen je za izbor odgovarajuće platforme, projektovanje i implementaciju mrežnih rešenja za velike sisteme, kao što su mreže velikih kompanija i Internet provajdera. Samostalno sprovodi osnovna mrežna podešavanja aktivne mrežne opreme u skladu sa projektnim zadacima.

Teorijska nastava

Predmet računarske mreže velih sistema se bavi arhitekturom i projektovanjem Enterprise mreža, kao i projektovanjem mreža u ISP /Telco okruženju: projektovanjem pristupnih mreža, bekhol mreža i različitim tipovima ISPCore mreža. Metodologije projektovanje računarskih sistema, koncept inteligentnih informacionih sistema kao i različiti i ekonomski faktori koji utiču na projektovanje i implementaciju računarskih mreža su obrađeni i teorijski i kroz različite primere. Pored IP protokola, svičing i ruting protokola predmet se bavi implementacijom multicast protokola, kao i protokolima koji se koriste za nadgledanje i upravljanje računarskim mrežama. Pored toga, predmet se bavi i arhitekturom data centra, arhitekturom softverski definisanih mreža, cloud computing servisima i tehnologijama za virtuelizaciju i orkestraciju velikih sistema. Arhitektura IoT mreža, tehnologije i primeri implementacije ove tehnologije su takođe obrađeni.

Praktična nastava

Projektovanje računarske mreže velikog sistema na osnovu definisanih zahteva u okviru ’Case Study’- analiza dizajna, protokola i servisa, merenje parametara vezanih za prenos različitih aplikacija i servisa. Projektovanje konvergentog sistema na bazi definisanih zahteva, korišćenjem različitih alata. Dizajn i projektovanje polisa za kvalitet servisa u konvergentim mrežama, uključujući izbor protokola, metodologije, definisanje parametara prenosa. Projektovanje sistema za upravljanje, nadgledanje i rešavanje problema u konvergentnoj mreži. Grupni i individualni rad.

1 thought on “Računarske mreže velikih sistema”

Comments are closed.

3033-racunarske-mreze-velikih-sistema