Теорија уметности

Циљ предмета

Циљ изучавања предмета је оспособљавање студената за компаративну анализу феномена
модерне и постмодерне уметности. Студенти треба да се упознају са интердисциплинарним
капацитетом теорије уметности и да се уведу у студије савремене уметности. Циљ је и да
овладају основним конвенцијама писања радова у домену теорије уметности.

Исход предмета

Студенти су оспособљени да дефинишу (појмовно одреде) и пореде правце, школе и моде из
историје модрене уметности, а посбено у вези књижевних и ликовних авангарди. Квалификују
се за расправу вредносних и других одредница у књижевности и визуелним уметностима.
Уводе се у постмодерне теорије уметности. Разумеју методе и технике које је неопходно
применити током процеса писања о уметности, нарочито у контексту писања завршног рада на
докторским академским студијама.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теорија уметности – теорија у уметности – теорија уметника; Компаративни приступи
различитим уметностима и теоријама уметности; Модернизам и модерна уметност.
Авангарде, неоавангарде и поставангарде; Увод у теорију књижевности; Увод у теорију
ликовних уметности; Увод у постмодерне теорије уметности; Теорија популарне културе и
уметности; Конвенције научноистраживачке праксе и основни техничко-методолошки
поступци писања радова у домену теорије уметности.

Студијски истраживачки рад

Студенти дефинишу сопствене метатеоријске позиције и пишу радове на теме из савремене
уметности.

6351-teorija-umetnosti