Teorija umetnosti

Cilj predmeta

Cilj izučavanja predmeta je osposobljavanje studenata za komparativnu analizu fenomena
moderne i postmoderne umetnosti. Studenti treba da se upoznaju sa interdisciplinarnim
kapacitetom teorije umetnosti i da se uvedu u studije savremene umetnosti. Cilj je i da
ovladaju osnovnim konvencijama pisanja radova u domenu teorije umetnosti.

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni da definišu (pojmovno odrede) i porede pravce, škole i mode iz
istorije modrene umetnosti, a posbeno u vezi književnih i likovnih avangardi. Kvalifikuju
se za raspravu vrednosnih i drugih odrednica u književnosti i vizuelnim umetnostima.
Uvode se u postmoderne teorije umetnosti. Razumeju metode i tehnike koje je neophodno
primeniti tokom procesa pisanja o umetnosti, naročito u kontekstu pisanja završnog rada na
doktorskim akademskim studijama.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Teorija umetnosti – teorija u umetnosti – teorija umetnika; Komparativni pristupi
različitim umetnostima i teorijama umetnosti; Modernizam i moderna umetnost.
Avangarde, neoavangarde i postavangarde; Uvod u teoriju književnosti; Uvod u teoriju
likovnih umetnosti; Uvod u postmoderne teorije umetnosti; Teorija popularne kulture i
umetnosti; Konvencije naučnoistraživačke prakse i osnovni tehničko-metodološki
postupci pisanja radova u domenu teorije umetnosti.

Studijski istraživački rad

Studenti definišu sopstvene metateorijske pozicije i pišu radove na teme iz savremene
umetnosti.

6351-teorija-umetnosti