Metaheuristike bazirane na inteligenciji roja

6218-metaheuristike-bazirane-na-inteligenciji-roja

Tema kojom se bavi ova knjiga spada u oblast kompjutacione inteligencije (engl. Computational Intelligence), koja beleži snažan i ubrzan razvoj u poslednjoj dekadi i objedinjuje brojne biološki inspirisane kompjutacione paradigme sa velikim brojem uspešnih aplikacija. Sama knjiga pruža osvrt na jedan deo algoritama iz ove oblasti, koji su zabeležili značajno interesovanje u istrazivačkim i naučnim krugovima i koji se bave kompjutacionom inteligencijom, a takođe su obezbedili inovativan pristup brojnim kompleksnim problemima iz prakse sa obećavajucm rezultatima. Algoritmi kojima se bavi ova knjiga su metaheuristike bazirane na inteligenciji roja. U poslednje vreme, veliki broj ovakvih algoritama je predložen i razvijen usled njihove popularnosti. Nažalost, jedan broj algoritama se pojavio samo u cilju rešavanja određenog, specificiranog problema iz prakse, bez dovoljne kritičke analize, teorijske zasnovanosti i opravdanosti, tako da je njihov smisao, kao i primena na šire klase problema upitan. Zato je cilj ove knjige da predstavi sistematizaciju i kategorizaciju ovih algoritama po postavljenim kriterijumima, i istakne najprominentnije od njih. Knjiga se sastoji od 10 poglavlja.

§1.       UVOD

1.1       Kompleksnost i Analiza Algoritama

1.2       Metaheuristike

1.3       Optimizacioni Problemi

1.4       Motivacija za upotrebu metaheuristika baziranih na inteligenciji roja

1.5       Algoritmi bazirani na inteligenciji roja (Swarm-Intelligence Algoritmi)

§2.       ALGORITMI BAZIRANI NA INTELIGENCIJI MRAVA (ANT ALGORITHMS)

2.1. Bioloski mehanizam

2.2. Modeliranje

2.3. Opis Algoritma

2.4. Varijante Algoritma

2.5. Aplikacije

2.6. Teorijska Podloga.

§3.       ALGORITMI BAZIRANI NA INTELIGENCIJI PČELA (BEE ALGORITHMS)

3.1. Biološki mehanizam

3.2. Modeliranje

3.3. Opis Algoritma

3.4. Varijante Algoritma

3.5. Aplikacije

3.6. Teorijska Podloga

§4.       OPTIMIZACIJA ROJA PARTIKLIMA (PARTICLE SWARM OPTIMIZATION)

4.1. Biološki mehanizam

4.2. Modeliranje

4.3. Opis Algoritma

4.4. Varijante Algoritma

4.5. Aplikacije

4.6. Teorijska Podloga

§5.       ALGORITAM BAZIRAN NA EHOLOKACIJI KOLONIJE SLEPIH MIŠEVA (BAT ALGORITHM)

5.1. Biološki mehanizam

5.2. Modeliranje

5.3. Opis Algoritma

5.4. Varijante Algoritma

5.5. Aplikacije

5.6. Teorijska Podloga

§6.       ALGORITAM BAZIRAN NA KOMUNIKACIJI INSEKATA SVITACA (FIREFLY ALGORITHM)

6.1. Biološki mehanizam

6.2. Modeliranje

6.3. Opis Algoritma

6.4. Varijante Algoritma.

6.5. Aplikacije

6.6. Teorijska Podloga

§7.       ALGORITAM BAZIRAN NA PONASANJU VRSTE PTICA (CUCKOO ALGORITHM)

7.1. Biološki mehanizam

7.2. Modeliranje

7.3. Opis Algoritma

7.4. Varijante Algoritma

7.5. Aplikacije

7.6. Teorijska Podloga

§8.       ALGORITMI BAZIRANI NA FUNKCIONIŠANJU EUKAROTSKIH ORGANIZAMA (SLIME MOLD ALGORITHMS)

8.1. Biološki mehanizam

8.2. Modeliranje

8.3. Opis Algoritma

8.4. Varijante Algoritma

8.5. Aplikacije

8.6. Teorijska Podloga

§9.       PODEŠAVANJE PARAMETARA

§10.     ZAKLJUČAK

BIBLIOGRAFIJA

DODATAK.