Plan studijskog programa Obrada signala u telekomunikacijama, akreditovanog 2009.

I godina

Predmet

ESPB

Tehnički kvalifikacioni ispit

5

Izborni predmet iz grupe D5

12

Izborni predmet iz grupe D6

13

Prvi izborni predmet iz grupe D7

15

Drugi izborni predmet iz grupe D7

15

Ukupno ESPB:

60

II godina

Predmet

ESPB

Prvi izborni predmet iz grupe D8

15

Drugi izborni predmet iz grupe D8

15

Doktorska disertacija – teorijske osnove i istraživački kvalifikacioni ispit

30

Ukupno ESPB:

60

III godina

Predmet

ESPB

Doktorska disertacija – studijski istraživački rad

30

Doktorska disertacija – studijski istraživački rad

10

Doktorska disertacija – izrada i odbrana disertacije

20

Ukupno ESPB:

60

Izborni predmeti

Grupa D5

ESPB

Napredni kurs digitalnih telekomunikacija

12

Višebrzinska obrada signala

12

Grupa D6

ESPB

Teorija detekcije i modulacije

13

Stististička obrada signala

13

Grupa D7

ESPB

Napredni kurs bežičnih komunikacija

15

ASIC dizajn u telekomunikacijama

15

Slučajni procesi

15

Grupa D8

ESPB

Propagacija radio signala

15

Teorija telekomunikacionog saobraćaja

15

Napredne tehnike obrade signala

15

Odabrana poglavlja iz optimizacije

15

Sakrivanje informacija

15

2596-plan-studija-obrada-signala-u-telekomunikacijama-akreditovane-2009