Kompjuterski vid

Cilj i ishod predmetaUpoznavanje sa fundamentalnim tehnikama koje se koriste u vizuelnim sistemima, kao što su analiza šablona u slikama radi rekonstrukcije i razumevanja objekata i scena koji ih čine. Ovladavanje praktičnim znanjima neophodnim za … Opširnije

Opširnije

Digitalna obrada slike

Cilj i ishod predmetaUpoznavanje studenata sa konceptima, tehnikama i algoritmima digitalne obrade slike u prostornom i frekvencijskom domenu. Po završetku kursa student poznaje osnovne tehnike i koncepte digitalnog procesiranja slika i može da primeni stečeno … Opširnije

Opširnije

Analitika i vizuelizacija podataka

Cilj i ishod predmetaSticanje neophodnih znanja i praktičnih veština u upotrebi, projektovanju ili razvoju aplikacija za analizu i vizuelizaciju podataka. Student je u stanju da koncipira i sprovodi analitička istraživanja podataka, projektuje i razvija analitičke … Opširnije

Opširnije

Uvod u pronalaženje informacija

Cilj i ishod predmetaUpoznavanje sa modernim algoritmima, tehnikama i modelima za prikupljanje, indeksiranje i pretraživanje informacija. Na kraju kursa se očekuje da studenti razumeju upotrebu modernih algoritama, tehnika i modela pronalaženja informacija, kao i da … Opširnije

Opširnije

Osnovi nauke o podacima

Cilj i ishod predmetaOsposobiti studente za primenu preporučene prakse, metoda, tehnika i alata u domenu upravljanja konfiguracijom softvera (UKS), sa posebnim Upoznavanje sa modernim algoritmima, tehnikama i modelima za prikupljanje, indeksiranje i pretraživanje informacija. Na … Opširnije

Opširnije

Upravljanje konfiguracijom

Cilj i ishod predmetaOsposobiti studente za primenu preporučene prakse, metoda, tehnika i alata u domenu upravljanja konfiguracijom softvera (UKS), sa posebnim akcentom na uvođenje i unapređenje procesa. Studenti su osposobljeni da uvedu dobru praksu, metode … Opširnije

Opširnije

Pouzdani softverski sistemi

Cilj i ishod predmetaOsposobljavanje studenata za razumevanje arhitekture i principa projektovanja i funkcionisanja pouzdanih sofverskih sistema. Studenti su sposobni da razumeju arhitekturu, metode i šablone za projektovanje pouzdanih sofverskih sistema, kao i da implementiraju jednostavne … Opširnije

Opširnije

Razvoj računarskih igara

Cilj i ishod predmetaUnoznavanje sa algoritmima, strukturama podataka i arhitekturama koje se primenjuju u razvoju računarskih igara. Student razume i u stanju je da primeni koncepte neophodne za razvoj pogonskog sistema računarskih igara, kao i … Opširnije

Opširnije

Arhitektura podataka

Cilj i ishod predmetaUpoznavanje sa različitim arhitekturama podataka, kao i nekim od tehologija za njihovu implementaciju. Student razume osnovne principe i metode implementacije, kao i orkestracije najvažnijih arhitektura podataka u rešavanju realnih problema.Teorijska nastavaPrikupljanje, validacija, … Opširnije

Opširnije

DevOps

Cilj i ishod predmetaOsposobiti studente da brzo, pouzdano i skalabilno izgrade, testiraju i održavaju softverske proizvode. Studenti raumeju savremeni životni ciklus softvera kroz razvoj, kontinualnu interaciju i kontinualnu isporuku na softversko tržište. Koriste neophodne alate … Opširnije

Opširnije