Znanja

Na doktorskom studijskom programu Računarsko inženjerstvo studenti stiču sledeća znanja:

  • Principi propagacije radio talasa.
  • Modelovanje mobilnih i bežičnih kanala.
  • Ad hoc mobilne mreže i senzorske mreže.
  • Evaluacija i dimezionisanje mreža sa komutacijom paketa.
  • Principi modulacija sa više nosilaca i primena u sistemima digitalne bežične televizije i mreža.
  • Spektralne metode i njihova primena obradi zvuka i slike.
  • Projektovanje digitalnih filtara za decimaciju i interpolaciju, banke filtara i waveleti.
  • Metode estimacije sa primenom estimacije u obradi signala.

2595-znanja